Optimerad flisficka ger en jämnare produktion

SCA genomförde fram till slutet av 2013 en omfattande modernisering av sin linerfabrik i Munksund. En större och modernare förbasningsficka med ny typ av flistransportör är en bit i det jättepusslet. Med en optimerad reglering ger den nya förbasningen vinster för ekonomi, energieffektivitet och miljö. Operatörerna kan koncentrera sig på att optimera massakokningen.

Optimations koncept för regleringen av den nya förbasningsfickan i Munksund har skapat förutsättningar för en jämn, effektiv och automatisk drift av förbasningen.

”Vi har gjort driften av förbasningsfickan helt automatisk”, förklarar Optimations projektledare Erik Berg. ”Operatörerna kan nu koncentrera sig på det som är mest avgörande för produktionen, nämligen att optimera själva kokprocessen.”

Blockingenjören Tommy Berglund och produktionsingenjören Jan Bengtsson vid SCA Munksund, bekräftar att processen blivit jämnare och effektivare med den automatiska styrningen.

”Efter ombyggnaden var temperaturen genom hela flisfickan mycket stabil, och prov efter flisfickan visade att nästan all flis uppfyllde de krav vi ställde på basningen”, berättar Tommy Berglund.

Jan Bengtsson och Tommy Berglund ser många positiva effekter i det efterföljande sulftatkoket. Bland annat har man i dag mindre spridning för mängden kvarvarande lignin efter koket.

Jämn drift är huvudsaken

Syftet med förbasningen är främst att ersätta luft inne i flisen med ånga. Lyckas detta ökar man effektiviteten i koket, där ångan kollapsar och ersätts med kokvätska. Under vintern används ångan dessutom för att tina upp flisen.

Det finns flera kritiska punkter i förbasningen. Viktigast är att hålla en jämn drift, så att även den efterföljande kokprocessen kan köras jämnt och effektivt. Andra nyckelpunkter är att använda energin i ångan så effektivt som möjligt samt att undvika att illaluktande gaser kommer upp och ut ur fickan.

”Ångnivån ska vara så jämn som möjligt och ligga så högt som möjligt utan att riskera att bryta igenom det lock av kall flis som finns överst i fickan”, sammanfattar Erik Berg.

I Munksund finns som extra säkerhet ett utsug och utrustning för att ta hand om luktgaser på flisfickan, men med Optimations koncept ser regleringen till att flisnivån är optimal och att ångan inte bryter igenom det översta flislagret.

För att få maximal energieffektivitet styrs ventilerna så att användningen av färskånga blir så låg som möjligt. ”Man kan behöva spetsa lite med färskånga på vintern men numera gör styrningen att det behovet blir minimalt. Detta är grundläggande för energieffektivitet och ekonomi”, säger Erik Berg.

Jan Bengtsson och Tommy Berglund konstaterar att energieffektiviteten verkligen blivit bättre med Optimations styrning.

”Optimations stabilare temperaturstyrning förbättrade funktionen i flashtankarna, vilket innebär att vi i större utsträckning kan utnyttja flashånga i stället för färskånga”, säger Jan Bengtsson.

Kontakt: